සමාජ – ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ සහ වේගවත් සංවර්ධනයක් සඳහා ප්‍රායෝගික සැලැස්ම

0

ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජ – ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ සහ වේගවත් සංවර්ධනයක් සඳහා ප්‍රායෝගික සැලැස්ම පිළිබඳ ජනාධිපති ජාතිය අමතා සිදුකරන විශේෂ ප්‍රකාශය.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *