උසස් පෙළ ප්‍රයෝගික පරීක්ෂණ ගැන නිවේදනයක්

0

2022 වසරට අදාළ උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටි අයදුම්කරුවන්ට විභාග දෙපාර්තමේන්තුවෙන් විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙයි. 

ඒ අනුව සෞන්දර්ය හා තාක්ෂණවේදය විෂයන් වල ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ ජුනි 27 සිට ජුලි 31 දක්වා පැවැත්වෙන බවයි නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා පවසයි.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *