ගෝලීය ව්‍යාපාරිකයන් තුළ ශ්‍රී ලංකාව කෙරෙහි ඇති උනන්දුව සහ විශ්වාසය වැඩිවෙයි – ඇමැති ජීවන් තොණ්ඩමන්.

0

දින හතක් පුරා (24-30 දක්වා)  චීනයේ ඩාලියාන් හී පැවති ලෝක ආර්ථික සමුළුවට එක් වූ ජල සම්පාදන හා වතු යටිතල පහසුකම් ඇමැති ජීවන් තොණ්ඩමන් මහතා සාර්ථක සංචාරයක් නිමවා   දිවයිනට පැමිණ ඇත.

ජීවන් තොණ්ඩමන් මහතා  තරුණ ගෝලීය නායකයකු සහ රජයේ ඇමැතිවරයකු ලෙස මෙම සමුළුවට එක් වූ අතර එහිදී ගෝලීය සහයෝගීතාවය සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ කැපවීම සහ තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා වන දැක්ම හෙතෙම රාජ්‍ය නායකයන් ප්‍රමුඛ දූත පිරිස් වෙත ඉදිරිපත් කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *