සා/පෙළ හා ශිෂ්‍යත්ව උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂකවරුන්ට සුබ ආරංචියක්

0

අ.පො.ස (සාමාන්‍ය පෙළ) සහ 5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව උත්තර පත්‍ර පරික්ෂා කිරීමේ දීමනා ඉහළ දැමීම සඳහා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සහිත අනුකමිටුවේ නිර්දේශය අනුව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ඉදිරිපත් කළ අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශයට අමාත්‍ය මණ්ඩලය අනුමැතිය ලැබී ඇත.

මෙම වැඩි කළ දීමනාව අනුව උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂා කරන ගුරුවරුන්ට ‍ලබා දීමට නියමිත බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *