සාර්ථකත්වයේ ගමන

0

රට අලුත් ගමනකට මුල පුරන බවත්, මේ ගමනේදී ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ ගණනාවක් සිදු කළ යුතු බවත්, සාර්ථකත්වයේ පදනම එය බවත් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසීය.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *