ජාතික පොලිස් කොමිසමේ සාමාජිකයන් පත් කරේ

0

ජාතික පොලිස් කොමිසමේ නව සමාජිකයන් පත් කිරීම ජනාධිපතිවරයා විසින් පසුගියදා සිදු කරනු ලැබීය. ඒ අනුව එහි සභාපති ලෙස විශ්‍රාම ලත් මහාධිකරණ විනිසුරු ලලිත් ඒකනායක මහතා පත් කොට ඇත.
නව සභාපති ධූරයේ පත්වීම් ලිපිය ඊයේ (16 ) දින ජනාධිපති ලේකම් සමන් ඒකනායක මහතා විසින් සභාපති ලලිත් ඒකනායක මහතා වෙත පිරිනමලු ලැබීය.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *