වරායේ වැඩ අකුරට වැඩ, OT තිතට

0

වැඩ වර්ජනයට සහාය දී සිටින වරාය සේවකයින් මේවනවිට අකුරට වැඩ කිරීම ආරම්භකර තිබේ. එහිදී ඔවුන්ට නියමිත රාජකාරිය පවා ඉටු නොකර සෙමින් වැඩකරන තත්වයට වරාය සේවකයින් මේවනවිට අනුගත වී ඇති අතර මේ හේතුවෙන් රාජකාරී වේලාවන් තුළ කිරීමට ඇති වැඩ පවා කල්දමා තිබේ. වරාය තුළ සාමානයෙන් කන්ටේනර් 40 ක හැසිරවීමේ ධාරිතාවක් පවත්වාගෙන යන අතර මේවනවිට එම ධාරිතාව 07 දක්වා අඩුකිරීමට වරාය සේවකියන් කටයුතු කර තිබේ.

එසේ උවද වරාය සේවකයින්ගේ අතිකාල (OT) ලබාගැනීම් සාමාන්‍ය පරිදි සිදුකරන අතර ඔවුන් අතිකාල පැය 300 වැඩකළ බව දන්වමින් අතිකාල දීමනා ලබාගෙන ඇත. මෙම අතිකාල දීමනා වෙනුවෙන් වැඩකර ඇති පැය ගණන සලකා බැලීමේදී ඔවුගේ පෞද්ගලික ජීවිතය වෙනුවෙන් දිනකට ඉතිරිව ඇත්තේ පැය 02 වඩා අඩු කාලයක් බවද අනාවරණය වී ඇත.
මෙපමණ පැය ගණනක් අතිකාල දීමනා ලබාගත්තද වරායේ නියමිත වැඩ අවසන් කිරීමට වරාය සේවකයින් කටයුතු කර නොමැත.
එමෙන්ම වරායේ රජය යටතේ තිබෙන ජැටි වල පමණක් මෙම තත්වය උද්ගතවී ඇති අතර පෞද්ගලික අංශය විසින් මෙහෙයවන SAGT සහ CICT ජැටි ඉතා කාර්යක්ෂමව පවත්වාගෙන යයි. ඒවායේ කන්ටේන්ර් හැසිරීමේ ධාරිතාවය 40 වඩා වැඩි අගයක් ගනියි. වරාය සේවකයින්ගේ මෙම හැසිරීම තුළ මේවනවිට නැව් කිහිපයක් වරාය ආසන්නයේ නවතා තැබීමට සිදුව තිබේ. මෙම නැව් සඳහා අතිරේක ප්‍රමාද ගාස්තු ගෙවීමට ද සිදුව ඇත

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *