ජනපතිවරණ දිනය ලබන 17 ට පසු පවසනවා – මැ.කො.ස.

0

ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වෙන දිනය ජූලි 17 වැනිදායින් පසු ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට කටයුතු කරන බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසයි.

ව්‍යවස්ථානුකූලව ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වෙන දිනය ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට ජුලි 17 ට පසු කොමිෂන් සභාවට බලය හිමිවන බව එහි සභාපති ආර්.එම්.ඒ.එල්. රත්නායක මහතා සඳහන් කළේ ය.

බව මැතිවරණ කොමිසම එය සැප්තැම්බර් 17ත් ඔක්තෝබර් 16ත් අතර කාලය තුළ පවත්වන මීට පෙර නිවේදනය කර තිබුණි.

ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වෙන නිශ්චිත දිනය මැතිවරණ කොමිසම රැස්වී තීරණය කරන බව සභාපතිවරයා සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *