නව ක්‍රීඩා ඇමතිගෙන් නව කමිටුවක්.

0

ජාතික ක්‍රීඩා සභාව සහ ජාතික ක්‍රීඩා තේරීම් කමිටුව සඳහා නව සාමාජිකයින් පත් කිරීමට ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා පියවර ගෙන තිබෙනවා.

ඒ අනුව ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා විසින් එම කවුන්සිලය සඳහා සාමාජිකයින් 15ක් පත්කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

එහි සභාපතිවරයා ලෙස වෛද්‍ය මයියා ගුණසේකර්ව පත්කර තිබෙනවා.

ඒ 1973 අංක 25 දරන ක්‍රීඩා පනතින් අමාත්‍යවරයාට පැවරී ඇති බලතල අනුවයි.

මීට පෙර එහි සභාපතිවරයා ලෙස කටයුතු කර තිබුනේ හිටපු ක්‍රිකට් නායක අර්ජුන රණතුංග මහතායි.

මීට අදාළ නිවේදනය පහතින්.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *