සුරාසල් විවෘත කරන වෙලාව ජනපති වෙනස් කරයි.

0

සුරාසල් විවෘත කරන හා වසනු ලබන වෙලාව දෙසැම්බර් මස 09 වනදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සංශෝධනය කර තිබෙනවා.

සුරාබදු ආඥා පනතේ 52 වැනි අධිකාරියේ 32-1 උපවගන්තියේ බලතල ප්‍රකාර ව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් මෙම පැනවීම සිදුකර තිබෙන්නේ.

විදේශ මත්පැන් සිල්ලරට විකිණීමේ බලපත්‍ර වර්ගය යටතේ ඇති සුරාසල් පෙ.ව 8 සිට රාත්‍රී 10 දක්වා විවෘතව තැබීමටත් පරිශ්‍රය තුළ දී පරිභෝජනය කරන මත්පැන් සඳහා (සංචාරක මණ්ඩල අනුමැතිය රහිත) පෙ.ව 10 සිට රාත්‍රී 11 දක්වා සහ පරිශ්‍රය තුළ දී පරිභෝජනය කරන මත්පැන් සඳහා (සංචාරක මණ්ඩල අනුමැතිය සහිත) ස්ථාන පෙ.ව 10 සිට රාත්‍රී 12 දක්වා විවෘතව පවතිනු ඇති.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *