සිමෙන්ති මිල රු.150 කින් බසී

0

කිලෝග්‍රෑම් 50ක සිමෙන්ති මිටියක මිල ජූනි 01දා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි රුපියල් 150කින් පහළ දමා තිබේ.

ඒ අනුව එහි උපරිම සිල්ලර මිල රු 2,250ක් වනු ඇතැයි නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සිමෙන්ති සමාගම් සඳහන් කරයි.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *