ජාතික පාසල්වල අතරමැදි ශ්‍රේණිවලට අද සිට අයදුම්පත් එපා

0

ජාතික පාසල්වල අතරමැදි ශ්‍රේණි සඳහා 2024 වර්ෂයට අදාළ අයැදුම්පත් අද (03දා) සිට භාර නොගන්නා බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසයි.

එම නිසා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට හෝ පාසල්වලට අයැදුම්පත් යොමු කිරීමෙන් වළකින ලෙස ද අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තවදුරටත් ඉල්ලා සිටී.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *