දේශගුණික විපර්යාස නිසා අපේ රටට වාර්ෂිකව ඩොලර් විශාල ප්‍රමාණයක් අහිමි වෙනවා.

0

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *