ජංගම දුරකථනයෙන් බැංකු ගනුදෙනු කිරීමේදී වංචාකරුවන්ට හසු නොවීමට උපදෙස්

0

ජංගම දුරකථන පරිශීලනය කරමින් බැංකු කටයුතු සිදුකරන ගනුදෙනුකරුවන්, සිය ගනුදෙනු සිදුකිරීමේදී වංචාකරුවන්ට හසුනොවන ලෙස, ශ්‍රී ලංකා බැංකු සංගමය LANKAPAY සහ FINCSIRT ආයතන ඉල්ලා සිටී.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *