එජාප නායකයන් අභියෝගවලට බයේ පැන යන්නේ නෑ – මන්ත්‍රී වජිර අබේවර්ධන

0

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකයන් අභියෝග භාර ගන්න බයේ කිසි දිනක පැන නොයන බවත් අරාජික වී සම්පූර්ණයෙන්ම කඩාවැටී තිබුණු රට භාර ගන්න කිසිදු කෙනකු ඉදිරිපත් නොවූ අවස්ථාවේ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා රට ගොඩනඟන අභියෝගය භාර ගත් බවත් එක්සත් ජාතික පක්ෂ සභාපති, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වජිර අබේවර්ධන මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *