දිනූ කඩඉම් වැනූ හසරැළි – උසස් ලෙසින් සමත් වූ උසස් පෙළ දරුවෝ…

0

වෛද්‍ය පර්යේෂණ කරලා ඒ පැත්තෙන් ඉදිරියට යෑමට තම බලාපොරොත්තුව යැයි අ.පො.ස උසස් පෙළ විභාගයේ ජීව විද්‍යා අංශයෙන් ලංකාවේ පළමු ස්ථානයට පත් ගාල්ල සංඝමිත්තා බාලිකා විද්‍යාලයේ පහන්මා උපනි ලිනෝරා සිසුවිය කීවාය.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *