ආර්ථික විවරණයේ අර්ථ දැක්වීම දැන ගන්න මහ බැංකු නිලධාරීන් ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවකට කැඳවන්නැයි චරිත හේරත්ගෙන් ඉල්ලීමක්

0

මහ බැංකුව නිකුත් කර තිබෙන වාර්ෂික ආර්ථික විවරණයෙන් මහ බැංකුව සහ රාජ්‍ය වෙනස් ආකාරයට අර්ථ දැක්වීම සම්බන්ධයෙන් කරුණු විමසීම සඳහා මහ බැංකු නිලධාරීන් ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවකට කැඳවන ලෙස පත් කළ මන්ත්‍රී මහාචාර්ය චරිත හේරත් මහතා නියෝජ්‍ය කතානායක අජිත් රාජපක්ෂගෙන් පාර්ලිමේන්තුවේදී ඊයේ (07) ඉල්ලා සිටියේය.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *