හෝමාගම ප්‍රා/ලේ කාර්යාලයෙන් ලෝක මිහිකත දිනය සමරා විශේෂ වැඩසටහනක්

0

ලෝක මිහිකත දිනය සමරමින් හෝමාගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, සංවිධානය කළ විශේෂ වැඩසටහනක් ගොඩගම පුරාණ විහාරස්ථානයේදී පැවැත්වුණි.

පරිසරය සංරක්ෂණය කිරීමේ මූලික අරමුණ සහිතව, ලොව පුරා සමරනු ලබන මෙම දිනයෙහි අර්ථය වඩාත් තහවුරු කරමින්, පොළොව මත ජීවත්වන සියලුම ජීවීන්ගේ යහපැවැත්ම තහවුරු කරන පද්ධතියක් ලෙස මිහිකත සලසමින්, එය සුරක්ෂණය, අනාගතය වෙත තිළිණ කිරීම සහ ජීවී පැවැත්ම ආදිය පිළිබඳව ඉතා වැදගත් දේශන ත්‍රිත්වයකින් මෙම වැඩසටහන සමන්විත විය.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *