අවුරුදු 2ට අඩු ළමුන්ට ජංගම දුරකතන සුදුසු නැහැ-ළමා හා යොවුන් මනස පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය, මහාචාර්ය මියුරු චන්ද්‍රදාස

0

දියුණු රටවලට තිබෙන සම්පත් අපට නැහැ.නූතනයේ මානසික රෝග හා ඊට ගොදුරු වූවන්ගේ තත්ත්වය වෙනස්. ළමයාගේ අනවශ්‍ය ඉල්ලීම් ඉවත දැමිය හැකි තැනක මවුපියන් සිටීම ඉතා වැදගත්

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *