ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ කාර්යභාරයට ශ්‍රී ලංකාවේ පූර්ණ සහාය – රාජ්‍ය ඇමැති ශෙහාන් සේමසිංහ

0

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ කාර්යභාරය වෙනුවෙන් පූර්ණ සහයෝගීතාව දෙන බව ආසියානු සංවර්ධන බැංකු පාලක මණ්ඩල සැසිය හමුවේ ශ්‍රී ලංකාව අවධාරණය කරයි.

සාමාජික රටවල් සමඟ උපායමාර්ගික සහයෝගීතාව ශක්තිමත් කරමින් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ කාර්යභාරය අඛණ්ඩව ඉටු කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව පූර්ණ සහයෝගීතාව දෙන බව මුදල් රාජ්‍ය ඇමැති ශෙහාන් සේමසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කරයි.

රාජ්‍ය ඇමැතිවරයා මේ බව පැවැසුවේ ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ වාර්ෂික සමුළුවට සමගාමීව පැවති පාලක මණ්ඩලය සඳහා වූ සැසියේදී අදහස් දක්වමිනි.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *