චිලියේ ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් 2022 මැද භාගයේ සිට විශාලතම වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරයි

0


සන්තියාගෝ, අප්‍රේල් 1 (රොයිටර්) – චිලියේ ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් දර්ශකය පෙබරවාරි මාසයේ දී වසර දෙකකට ආසන්න කාලයක් තුළ එහි විශාලතම වාර්ෂික වැඩිවීමක් වාර්තා කළ බව මහ බැංකු දත්ත සඳුදා පෙන්වා දුන්නේ, පෙර මාසයේ විශාල පරාජයකින් පසුව එහි ධනාත්මක ගම්‍යතාවය ශක්තිමත් කරමිනි.
ලොව විශාලතම තඹ නිෂ්පාදකයාගේ ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් පෙබරවාරි මාසයේදී පෙර වසරකට වඩා 4.5% කින් ඉහළ ගොස් ඇති බව මහ බැංකුව ප්‍රකාශ කළේ 2022 මැයි මාසයේ සිට එය 5.1% කින් ඉහළ ගොස් ඇති බවයි.
මුදල් අධිකාරිය විසින් සමීක්ෂණය කරන ලද සියලුම ක්‍රියාකාරකම් මාසය තුළ ධනාත්මක කාර්ය සාධනයක් ඇති අතර, කැණීම් සහ සේවා – විශේෂයෙන් ප්‍රවාහනය – විශේෂ අවස්ථා අතර විය.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *