බැල්ටිමෝර් හි Francis Scott Key Bridge ව්‍යසනයෙන් සිරුරු දෙකක් සොයා ගැනේ

0
This image has an empty alt attribute; its file name is Two-bodies-recovered-from-Francis-Scott-Key-Bridge-disaster-in-Baltimore.png

ඇමරිකාවේ බැල්ටිමෝර් හි ෆ්‍රැන්සිස් ස්කොට් කී පාලම කඩා වැටේ.

මියගිය ඉදිකිරීම් කම්කරුවන් දෙදෙනෙකුගේ සිරුරු සොයාගෙන තිබේ.

කම්කරුවන්ගේ දේහ බදාදා එක්සත් ජනපද බලධාරීන් විසින් සොයා ගන්නා ලදී.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *