පරිසර අමාත්‍යාංශය ජනපති යටතට

0

පරිසර අමාත්‍ය ධුරය ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා යටතට ගෙන ඇත.

ඊට අදාළ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය මේ වනවිට නිකුත් කර තිබේ. 

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *