නායයෑමේ අනතුරු ඇඟවීම් තවදුරටත්

0

දිස්ත්‍රික්ක දහයක ප්‍රදේශ කිහිපයකට නායයෑමේ අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කර ඇති බව ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය පවසයි.

ඒ අනුව බදුල්ල ,ගාල්ල ,හම්බන්තොට ,කළුතර ,මහනුවර ,මාතලේ ,කෑගල්ල ,මාතර,නුවරඑළිය සහ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කවල ප්‍රදේශ කිහිපයකට 

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *