විදුලි බල පනත වැඩි ඡන්ද 44කින් සම්මත වෙයි

0

ශ්‍රී ලංකා විදුලි බල පනත් කෙටුම්පත වැඩි ඡන්ද 44කින් ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මතවිණි.

ඊයේ (06 දා) සවස දෙවැනි වර කියවීම අවසානයේදී පැවැති ඡන්ද විමසීමේදී සංශෝධන සහිතව මෙසේ සම්මත කරනු ලැබීය.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *