විද්‍යාඥයන් තල්මසුන් හා කතා කිරීමට ඉගෙන ගනී

0

ලොව ප්‍රථම වරට විද්‍යාඥයන් තල්මසෙකු සමඟ “සංවාදයක්” පැවැත්වීය.

පර්යේෂකයන් ඔවුන් ඇත්තටම කියන්නේ කුමක්දැයි සොයා ගැනීමට උත්සාහ කරයි.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *