හෙට ලංකාදීපයේ  පළමු ශ්‍රේණියට සිසුන් ගැනීමේ අයැදුම්පත් පළවේ

0

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය මගින් රජයේ පාසල්වලට ලබන වසරේ පළමු ශ්‍රේණියනට සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීමේ අයැදුම්පත් නිකුත් කර තිබේ.

හෙට එම අයදුම් පත් ලංකාදීපය පුවත්පත සමග නිකුත් වෙයි.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *